Детални информации за Контакт

За повеќе информации во врска со нашите производи, ве молиме јавете се на следниве телефони.

               Домашен Пазар: Тел.: 2 786 163, 2 786 164, 2 786 317;  Факс.:2 786 314
               Извоз : Тел.: 2 786 161; Факс.:2 786 314
               Готов Бетон: Тел.:2 786 140, 2 786 143; Факс.:2 786 314 
               

               e-mail  sales@usje.mk

Контакт
ул. Борис Трајковски, 94
1000, Скопје Р. Северна Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

e-mail: contact@usje.mk
Глобални Локации на Титан Групација