ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ

22.4.2021

Одборот на Директори на Цементарница Усје АД Скопје закажа Годишно Собрание на Акционери кое ќе се одржи на ден 25.05.2021 година (вторник) во 11:00 часот во просториите на друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

Повикот е објавен во весникот Вечер на ден 22.04.2021 година.

Повикот и сите документи кои се потребни за учество на годишното собрание се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

1. Одлука за свикување Годишно собрание на акционери
2. Јавен повик од Цементарница УСЈЕ АД Скопје 22.04.2021
3. Број на акции со право на глас
4.1 Пријава за учество на собрание - физичко лице
4.2 Пријава за учество на собрание - правно лице
5. Предлагање на нови точки
6.1 Полномошно за гласање по сопствена определба - физичко лице
6.2 Полномошно за гласање по сопствена определба - правно лице
7.1 Полномошно за гласање со инструкции - физичко лице
7.2 Полномошно за гласање со инструкции - правно лице
8.1 Известување до Одбор за конфликт на интереси - физичко лице
8.2 Известување до Одбор за конфликт на интереси - правно лице
9.1 Известување за дадено полномошно - физичко лице
9.2 Известување за дадено полномошно - правно лице
10.1 Откажување на полномошно - физичко лице
10.2 Откажување на полномошно - правно лице
11. Предлог Одлука за одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и извештајот за работењето 2020
11.1. Ревидирани единечни Финансиски извештаи 2020
11.2. Ревидирани консолидирани Финансиски извештаи 2020
12. Предлог одлука за распределба на добивка 2020
13. Предлог одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни
14. Предлог одлука за именување Ревизор за 2021 година
15. Предлог одлука за одобрување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2020
15.1. УСЈЕ_2020 Извештај за годишна ревизија
16. Предлог Одлука за избор на Неизвршен член на Одбор на директори
16.1. Кратка биографија Јанис Паниарас
17. Предлог Одлука за верификација на Одлуката на ОД за распределба на аванс на дивиденда за периодот јан.-септ. 2020
17.1. Одлука за распределба на аванс на дивиденда за периодот јан.-септ. 2020