Цели за животна средина, одржлив развој и добро управување 2025 и потоа

Групациските цели за  животна средина, одржлив развој и добро управување (ESG) за 2025 година и потоа ја нагласуваат нашата трајна посветеност на одржливост и создавање вредност за сите. Тие се фокусираат на четири столба, дефинирани како материјал од нашите засегнати страни: декарбонизација и дигитализација; Работна средина која овозможува развој; Позитивно локално влијание; и Одговорно користење на изворите на ресурси, сето тоа поткрепено со добро управување, транспарентност и деловна етика.

ESG целите на ТИТАН Групацијата се усогласени со визијата на Европскиот зелен договор за постигнување климатска неутралност до 2050 година и со целите за одржлив развој на ОН 2030 година.Во насока на групацискката посветеност за “Бизнис амбиции за 1.5⁰С” за усогласување со најамбициозната цел на Парискиот договор и со она што науката го диктира  дека неопходно е да се постигнат нето-нула глобални емисии до 2050 година, нашиот Опсег 1, 2 и 3 за емисиите на CO₂ се потврдени од страна на Иницијативата за научно засновани цели (SBTi) како конзистентни со потребните намалувања за да се задржи загревањето до 1,5°C.

* Целите ги опфаќаат и произведениот и купениот цемент и клинкер