Сертификати

Сите наши производи ги поседуваат потребните сертификати и друг тип документи што ги гарантираат нивните својства и безбедност.

Сите тие се прикажани во табелите подолу, при што со притискање на соодветниот производ/документ, можете да ги преземете.

  CEM I 52,5 R CEM II/A-V 42,5 R CEM II/B-V
42,5 R
CEM IV/B (V-P)
42,5 N
MC 5
Usjemal
Сертификат за
постојаност на
својства
Изјава за
својства
Безбедносен
лист
  БЕЛ ЦЕМЕНТ
  КЛИНКЕР CEM I 52,5 N CEM II/B-LL 42,5 N
Сертификат за
постојаност на
својства
 
Изјава за
својства
 
Безбедносен
лист
  ГОТОВ БЕТОН
Сертификат за
сообразност на
контрола на
фабричкото
производство
155-ЗГП-0007
Изјава за својства
022-USJE-01
Изјава за својства
024-USJE-01
Изјава за својства
025-USJE-01
Изјава за својства
026-USJE-01
Изјава за својства
027-USJE-01
Изјава за својства
028-USJE-01
Изјава за својства
029-USJE-01
  АГРЕГАТИ
Сертификат за
сообразност на
контрола на
фабричкото
производство
155-ZGP-0006
Изјава за својства
011-USJE-01
Изјава за својства
012-USJE-01
Изјава за својства
013-USJE-01
Изјава за својства
014-USJE-01
Изјава за својства
015-USJE-01
Изјава за својства
016-USJE-01