Годишни извештаи

Во 2010 година, УСЈЕ го објави првиот извештај за Корпоративна општествена одговорност и одржлив развој. Оттогаш извештаите се објавуваат на редовна основа, сумирајќи ги најважните годишни финансиски и нефинансиски резултати и придонесот на компанијата во различни општествени сегменти.

На оваа страница може да ги погледнете извештаите од различни години.

ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОДРЖЛИВОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

Извештајот на Цементарница УСЈЕ за 2022 година е подготвен во согласност со начелата за известување за одржливоста на Групацијата ТИТАН и во врска со применувањето на Целите за одржлив развој на Обединетите нации (ЦОР) за 2030, со Упатствата за известување од Глобалниот договор на Обединетите нации и на Повелбата и упатствата на Глобалната асоцијација за цемент и бетон (GCCA). Цементарница УСЈЕ ги интегрираше упатствата од Конференцијата на Обединетите Нации за трговија и развој (UNCTAD) во својот пристап да го поврзе известувањето за резултатите во животната средина, придонесот кон општеството и корпоративното управување (ESG) со целите на одржлив развој (SDG). Дополнително, УСЈЕ, исто така, ја инкорпорираше поврзаноста помеѓу клучните индикатори на успешноста (KPIs) на ESG резултатите и стандардите на Одборот за сметководствени стандарди за одржливост (SASB).

Овој Годишен извештај за одржливост, 14-ти по ред, претставува преглед на нашите финансиски, еколошки, општествени и управувачки резултати. Прегледот на резултатите на УСЈЕ за 2022 година во животната средина, придонесот кон општеството и корпоративното управување (ESG) беа ревидирани од Грант Торнтон доо Скопје. Поединечните и консолидираните финансиски извештаи беа ревидирани од страна на PriceWaterhouseCoopers (PwC).

ГРУПАЦИЈА ТИТАН  

Погледнете ги годишните извештаи на Групацијата ТИТАН.