Годишни извештаи

Во 2010 година, УСЈЕ го објави првиот извештај за Корпоративна општествена одговорност и одржлив развој. Оттогаш извештаите се објавуваат на редовна основа, сумирајќи ги најважните годишни финансиски и нефинансиски резултати и придонесот на компанијата во различни општествени сегменти.

На оваа страница може да ги погледнете извештаите од различни години.

ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОДРЖЛИВОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

Цементарница УСЈЕ во изработка на својот Годишен извештај за одржливост целосно го применува обемниот спектар на индикатори за клучните перформанси за заш­ти­та на животната сре­дина, со­ци­јал­ни­те пер­фор­ман­си и соз­да­ва­ње вред­ност на групацијата Титан. Овие ин­ди­ка­то­ри за клуч­ни пер­фор­ман­си ги оп­фа­ќа­ат спо­де­ле­ни­те ин­фор­ма­ции за придржување  на Гру­па­ци­ја­та кон де­сет­те принци­пи на Гло­бал­ни­от до­го­вор на ОН и воспоставените стан­дар­ди за из­вес­ту­ва­ње во сог­лас­ност со сек­тор­ски­от прис­тап на Групацијата ТИ­ТАН.

Во 2020 постигнавме понатамошен успех кон нашите клучни приоритети за балансирање на профитабилноста и растот, деловно усовршувајќи се и негувајќи долгорочна одржливост на нашиот бизнис. Овој извештај содржи информации за нашите финансиски и нефинансиски резултати во 2020 и за нашата континуирана посветеност кон одржливост. Остануваме  посветени кон поддршка на Агендата за одржлив развој 2030, вклучувајќи глобални и локални партнерства за постигнување на Целите за одржлив развој (ЦОР).

ГРУПАЦИЈА ТИТАН  

Погледнете ги годишните извештаи на Групацијата ТИТАН.