Цели 2030

ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВОСТ ДО 2030 ГОДИНА

Во прилог на нашата усогласеност со Целите за одржлив развој на Обединетите нации до 2030 година, Цементарница УСЈЕ ги постави сопствените цели за одржливост за следната деценија, опфаќајќи ги клучните еколошки и социјални прашања за да се обезбеди постојано подобрување и да оствари мерливи резултати во клучните столбови на кои се темели одржливиот развој.

Подолу се наведени главните цели за одржлив развој кон кои Цементарница УСЈЕ ќе биде особено посветена до 2030 година: