Водечка цел

ЕТОС ВО СРЖТА НА НАШИОТ БИЗНИС

Етос е грчки збор што значи „карактер“ или „дух“ и го користиме за да ги опишеме вредностите што го дефинираат идентитетот на ТИТАН, кои ни се водич за начинот на кој го водиме бизнисот, со почит, отчетност и одговорност.

Ги усвоивме водечката цел и корпоративните вредности на ТИТАН:

НАША ВОДЕЧКА ЦЕЛ

Наша цел е да растеме како меѓународен, вертикално-интегриран производител на цемент, со комбинирање на претприемачкиот дух и оперативната совршеност со почит кон луѓето, општеството и животната средина.

За да се постигне оваа цел, се фокусираме на четири стратешки приоритети:

Географска диверзификација

Го шириме бизнисот преку преземања и гринфилд проекти на атрактивни нови пазари за да го прошириме нашето делување и да го ублажиме потпирањето на ограничен број пазари.

Континуирано подобрување на конкурентноста

Создаваме нови можности за ефикасност низ целиот бизнис за да ги намалиме трошоците и да бидеме поконкурентни имплементирајќи дигитални решенија низ нашиот синџир на создавање вредност.

Вертикална интеграција

Го развиваме нашиот бизнис и во други производни области во синџирот на вредност на цемент, подобро опслужувајќи ги нашите клиенти и пристапувајќи до нови можности за остварување добивка.

Одржлив развој со фокус на животната средина и општеството

Го намалуваме нашето влијание врз животната средина со фокус на декарбонизација и биодиверзитет.

Се грижиме за нашите вработени, го поддржуваме нивниот професионален развој и се залагаме за конструктивна соработка со нашите соседни заедници и останати заинтересирани страни.

Она што ги поврзува овие приоритети е нашиот пристап кон споделување на најдобрите практики, знаење и експертиза. Примената на овој пристап во Групацијата помага во развојот на нашите способности и ефикасната испорака на нашата водечка цел.

ЈАСНА СТРАТЕГИЈА ПОДДРЖАНА ОД ОСНОВНИТЕ ВРЕДНОСТИ

Нашите вредности се во суштината на тоа кои сме; тие ја водат нашата стратегија и ја обезбедуваат основата за сите наши активности. Тие создадоа силна врска со нашите вработени и го поддржаа растот што се одржува повеќе од еден век и кој произлегува директно од принципите, убедувањата и визиите на нашите основачи уште во 1902 година. Тие остануваат цврста основа на нашата култура и семејниот дух.

ИНТЕГРИТЕТ

 • Етички бизнис-практики
 • Транспарентност
 • Отворена комуникација
 • Добро управување

ЗНАЕЊЕ

 • Подобрување на нашата база на знаења
 • Врвни познавања на секоја функција
 • Извонредност во основните активности

ВРЕДНОСТ ЗА КЛИЕНТИТЕ

 • Предвидување на потребите на клиентите
 • Иновативни решенија
 • Висококвалитетни производи и услуги

ИСПОРАЧУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ

 • Вредност за акционерите
 • Јасни цели
 • Високи стандарди

КОНТИНУИРАНО ПОДОБРУВАЊЕ

 • Организација што постојано учи
 • Подготвеност за промени
 • Справување со предизвиците

КОРПОРАТИВНА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

 • Безбедноста на прво место
 • Одржлив развој
 • Вклученост на засегнатите страни