УСЈЕ - дел од Работилницата со невладините организации во рамки на проектот “Енергија од отпад за цементната индустрија од Западен Балкан”

13.10.2022

Претставници на Цементарница УСЈЕ беа дел од тематска работилница со невладини организации кои работат на полето енергија, енергетска ефикасност и заштита на животната средина во рамки на регионалниот проект „Енергија од отпад за цементната индустрија од Западен Балкан“.

На работилницата присуствуваа и претставници од останатите партнери во проектот: Германското друштво за интернационална соработка (GIZ), Центар за ресурси во животната средина (REC); како и претставници од 14 невладини организации. Во текот на работилницата беа претставени целите, активностите и досегашните постигнати резултати во рамките на проектот. Невладините организации имаа можност да се запознаат со принципот „Од отпад до енергија“ и неговата досегашна имплементација во индустријата за производство на цемент во европски и светски рамки. Од страна на економскиот експерт Николаос Куфакис (TYXN) беше презентирана и нацрт физибилити студијата изработена во рамките на проектот.

Во рамките на работилницата свои презентации имаа и: м-р. Ана Мазнева Каранфиловска (МЖСПП), Анастас Маженковски (Царинска Управа на РСМ), проф. д-р Даме Димитровски (УКИМ) и Наташа Бакреска (ТИТАН Цементарница – Усје).

Присутните невладини организации имаа можност да поставуваат прашања за проектот и да дадат свое мислење. Како резултат на ова се разви плодна и конструктивна дискусија на темата.