Повик за Собрание на акционери

17.11.2023

1. Јавен повик од Цементарница УСЈЕ АД Скопје
2. Одлука за свикување Собрание на акционери 12.2023
3. Број на акции
4. Пријава за учество на собрание - физичко лице,правно лице
5. Предлагање на нови точки
6. Полномошно за гласање по сопствена определба - физичко лице,правно лице
7. Полномошно за гласање со инструкции - физичко лице, правно лице
8. Известување до Одбор за конфликт на интереси - физичко лице, правно лице
9. Известување за дадено полномошно - физичко лице, правно лице
10. Откажување на полномошно - правно лице,правно лице
11. Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна
12. Предлог Одлука за прифаќање и одобрување на Спогодба за присоединување на трговски друштва

 

Одлуки од Собранието на акционери:

1.Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни
2.Одлука за прифаќање и одобрување на Спогодба за присоединување