Прашина

Во сите фабрики за цемент во светот, печките претставуваат потенцијални извори на емисија на прашина.

Благодарение на поставените најсовремени филтри и другите мерки што се преземаат, емисиите од прашина во Цементарница УСЈЕ се многу пати под максимално дозволените граници што се пропишани со домашната регулатива, како и со европските закони од областа на животната средина.

Просечните месечни вредности на емисии на прашина во тековната 2023 и во изминатата  2022 година кои се значајно под дозволената вредност од 30 mg/Nm³  се прикажани на следните графикони:

2024

2023

На графиконот подолу е прикажан историскиот преглед на просечните годишни емисии на прашина, од 2007 година и заклучно со изминатата година.